Lagen

Är det olagligt att skicka en oönskad dickpic?

Frågan aktualiserar huvudsakligen brottsbalken (BrB). För att besvara frågan vill vi i första hand hänvisa till sexuellt ofredande (6 kap. 10 § 2 st. BrB) För att handlingen ska utgöra sexuellt ofredande krävs att handlingen kan anses innebära att den som begår den ofredar en person på ett sätt som [typiskt sett] är ägnat att kränka personens sexuella integritet. Detta kan göras genom att skicka bilder med sexuellt innehåll. Vi kan alltså konstatera att den som skickar någon annan en så kallad dickpic oönskat med ett personligt sexuellt syfte med stor sannolikhet gör sig skyldig till sexuellt ofredande.

Om vi istället antar att något sådant sexuellt syfte inte finns eller i varje fall inte kan styrkas. I en sådan situation skulle ofredande (4 kap. 7 § BrB) ligga nära till hands. Emellertid skulle handlingen av att skicka sådana oönskade bilder ses som hänsynslöst agerande ägnat att kränka den utsattes frid som bestämmelsen tar sikte på. Typiskt sett avser bestämmelsen dock återkommande beteenden, vilket gör att den möjligen inte är tillämplig på ett fall då bild(er) skickats vid ett tillfälle. Det finns dock praxis som pekar åt motsatta hållet, exempelvis RH 2015:64.

Skulle beteendet inte ses som ofredande skulle det möjligen kunna tänkas utgöra otillåtet förfarande med pornografisk bild (16 kap. 11 § 2 meningen BrB). Detta förutsätter att handlingen skulle anses innebära att den som skickar bilden tillställt någon pornografisk bild utan föregående beställning. Vad som ska anses utgöra en pornografisk bild är inte klarlagt, men enligt lagmotiven avses bilder som "utan att besitta några vetenskapliga eller konstnärliga värden, på ett ohöljt och utmanande sätt återger ett sexuellt motiv." Denna bestämmelse tycks alltså vara tillämplig.

Avslutningsvis, vi kan konstatera att den som begått den typen av handling med störst sannolikhet begått något form av brott. Det är alltså olagligt att skicka en oönskad dickpic och har i tidigare rättsfall bedömts utgöra brottet sexuellt ofredande. Men något som är viktigt att ha med sig, om handlingen inte anmälts är risken att åtal väcks i praktiken obefintlig, men vår ideella organisation finns av en anledning och vi hjälper dig jättegärna - så kontakta oss redan idag! 

©2021 Oönskad.se | Ansvarig utgivare: Petter Andersson | Tel: 090-18 83 53 | Måndag - fredag: 08:00 - 17:00 | All rights reserved 

  • Black Facebook Ikon
  • Black Instagram Ikon